Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική απορρήτου συμβατή με το GDPR.

* Πληροφορίες που συλλέγω:
Για να εκτελέσετε την παραγγελία σας, πρέπει να μου παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία του προϊόντος που παραγγέλλετε. Μπορεί επίσης να επιλέξετε να μου παράσχετε πρόσθετα προσωπικά στοιχεία, εάν επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας.

* Γιατί χρειάζομαι τις πληροφορίες σας και πώς το χρησιμοποιώ

Βασίζομαι σε μια σειρά νομικών βάσεων για τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή των πληροφοριών σας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

-την παροχή των υπηρεσιών μου, όπως όταν χρησιμοποιώ τις πληροφορίες σας για να εκπληρώσω την παραγγελία σας, να διευθετήσω διαφορές ή να παρέχω υποστήριξη πελατών.
-η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση ή σε σχέση με μια νομική απαίτηση, όπως η διατήρηση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές σας, εφόσον απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία 
-ο σκοπός των νόμιμων συμφερόντων μου, εάν αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν παραμελούνται από τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας, όπως π.χ.
1) παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μου. Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες σας για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε και με το νόμιμο συμφέρον μου να βελτιώσω τις υπηρεσίες μου
2) συμμόρφωση με την Πολιτική Εμπορικής Πώλησης. Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες σας ως απαραίτητες για να συμμορφωθώ με τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με την Πολιτική Εμπορικής Πώλησης

* Κοινή χρήση πληροφοριών και αποκάλυψη πληροφοριών

Οι πληροφορίες που δίνονται από τους πελάτες μου είναι σημαντικές για την επιχείρησή μου. Η κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται σε περιορισμένες περιπτώσεις, ως εξής:

-> Παροχείς υπηρεσιών.
Χρησιμοποιώ αξιόπιστα τρίτα μέλη για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών στο κατάστημά μου, όπως οι εταιρείες παράδοσης. Θα μοιραστώ τα προσωπικά σας στοιχεία με αυτά τα τρίτα μέρη, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.

-> Συμμόρφωση με τους νόμους. Μπορώ να συλλέξω, να χρησιμοποιήσω, να διατηρήσω και να μοιραστώ τα στοιχεία σας αν έχω καλή θέληση ότι είναι αναγκαίο στις εξής περιπτώσεις:
α) να ανταποκριθώ σε νομικές διαδικασίες ή σε κυβερνητικές αιτήσεις ·
β) να θέτω σε ενέργεια τις συμφωνίες, τους όρους και τις πολιτικές μου.
γ) να αποφύγω διερευνήσω και αντιμετωπίσω απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες, θέματα ασφαλείας ή τεχνικά ζητήματα 
δ) να προστατεύω τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των πελατών μου ή άλλων.

* Διατήρηση δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. 

* Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Εταιρεία θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. 
Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων: 
- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. 
- Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο rosewood.gr 
- Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν 
α) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, - Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, - Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
β) Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας. 
- Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε. 
- Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας. 
- Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου - τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας - έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό - η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία - τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη - για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς - ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
- Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς. 
- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση. 

* Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μου

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, εγώ, ο Ιωάννης Σαρηφώτης, είμαι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στη διεύθυνση:
rosewoodjewelryart@gmail.com

*Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το rosewood.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το rosewood.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.